Back

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
TAXTECHACADEMY.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego taxtechacademy.pl, który jest prowadzony przez Artura Tim, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artur Tim TaxTech Academy, Viktualienmarkt 8, 80331 München, Niemcy, numer podatkowy (Steuernummer) 148/154/71637, unijny numer VAT (Umsatzsteuer-ID): DE352519055, adres e-mail: info@taxtechacademy.com, zwanego dalej: Organizatorem.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  • Szkolenie online – usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora, do której dostęp zapewniany jest za pośrednictwem platformy.
  • Szkolenie online w małych grupach – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora, polegająca na jednoczesnym udziale w szkoleniu grupy do 10 Uczestników (bądź innej liczby wskazanej w opisie szkolenia) oraz Organizatora bądź jego przedstawiciela, do której to usługi dostęp zapewniany jest za pomocą poczty elektronicznej oraz platformy MS Teams,
  • Umowa o udział w Szkoleniu online – umowa zawierana za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, której przedmiotem jest udział w Szkoleniu online bądź w Szkoleniu online w małych grupach.
  • Zamawiający – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzystając z rozwiązań technicznych serwisu dokonuje zawarcia umowy o udziału w Szkoleniu online.
  • Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o udział w Szkoleniu online.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem taxtechacademy.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający zawiera umowę o udział w szkoleniu online oraz otrzymuje dostęp do Szkolenia online.

§2 Oferta i zamówienie

W celu złożenia zamówienia w Serwisie, Zamawiający wybiera Szkolenie online, po czym dodaje je do koszyka – części Serwisu, która przeprowadza Zamawiającego przez proces zawierania umowy o udział w Szkoleniu online oraz płatności online. W celu poprawnego przebiegu procesu zamawiania, Zamawiający powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Informacje dotyczące Szkolenia online, prowadzącego, programu Szkolenia online oraz czasu potrzebnego na jego ukończenie – w tym na samodzielne opracowanie zadań, jeśli stanowią one część Szkolenia online – są publikowane w Serwisie na stronie dedykowanej Szkoleniu online oraz są dostępne przed podjęciem decyzji o zamówieniu Szkolenia online.

W trakcie zawierania umowy o udział w Szkoleniu online, Zamawiający podaje dane niezbędne do poprawnego rozliczenia transakcji pod względem podatkowym oraz technologicznym, to jest: adres e-mail, miejsce zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej, wybraną metodę płatności, login oraz hasło, ewentualnie numer rejestracji dla celów podatku od wartości dodanej.

Zawarcie umowy o Udział w Szkoleniu jest równoznaczne z rejestracją Uczestnika w Systemie, co umożliwia późniejsze korzystanie ze Szkoleń online, do których wykupiono dostęp.

Jeśli przedmiotem zamówienia jest Szkolenie online w małych grupach, ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Po opłaceniu złożeniu i opłaceniu zamówienia miejsce jest zarezerwowane dla Zamawiającego.

W przypadku wyboru metody płatności za pomocą przelewu, dostęp do szkolenia zostanie aktywowany po wpłynięciu płatności na konto zleceniodawcy podane w trakcie składania zamówienia.

§ 3 Cena

Ceny na portalu wyrażone są w EUR (euro) oraz podane są w wartościach brutto według niemieckiej stawki VAT (19%). Podatek VAT w ostatecznej stawce jest naliczany w momencie dodania produktu do koszyka oraz podania danych Zamawiającego. Stawka podatku zależy zawsze od podania przez Zamawiającego ważnego numeru identyfikacji podatkowej VAT UE. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną inne niż elektroniczne (np. inne niż kursy online do automatycznego odtworzenia) oraz zakupu przez konsumenta stawka VAT wynosi 19%. W przypadku usług elektronicznych stawka podatku VAT zależy od lokalizacji Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. w przypadku konsumenta mającego miejsce zamieszkania w Polsce – wynosi 23%). Jeśli podatnik dysponuje ważnym numerem VAT UE, podatek VAT nie jest naliczany a transakcja podlega rozliczeniu w trybie tzw. “odwrotnego obciążenia” (Reverse Charge Mechanism). Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą jest świadomy konieczności ujawnienia transakcji w deklaracji podsumowującej za miesiąc, w którym dokonał płatności.

§4 Sprzedaż wyłącznie do wybranych krajów

Z uzasadnionych względów podatkowych, takich jak rejestracja dla potrzeb lokalnego podatku od wartości dodanej, Organizator zastrzega prawo ograniczenia sprzedaży do Zamawiających mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach bądź regionach. Lista krajów bądź regionów, w których prowadzona jest sprzedaż, dostępna jest po dodaniu produktu do koszyka. Terytorialne ograniczenie prawa do sprzedaży nie dotyczy krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz terytoriów uznawanych za równorzędne na gruncie unijnych regulacji antydyskryminacyjnych.

§5 Dostęp do Serwisu

Czas dostępu do Serwisu jest nie krótszy niż 1 (jeden) rok od momentu zawarcia umowy o udział w Szkoleniu online, przy czym każde zakupione Szkolenie online może być ukończone wyłącznie jeden raz.

Organizator umożliwia całodobowy dostęp do Serwisu siedem dni w tygodniu. W przypadku kłopotów technicznych oraz serwisowania dopuszcza się wyłączenie dostępności Serwisu na okres niezbędny do przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu.

§6 Fakturowanie

Organizator wystawia fakturę w sposób automatyczny, niezwłocznie po opłaceniu zamówienia. Faktura przesyłana jest w sposób automatyczny na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak błąd techniczny systemu, faktura zostanie wystawiona manualnie w terminie do 14 dni od dokonania płatności. Organizator wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

§7 Brak możliwości zrealizowania Zamówienia

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Organizator niezwłocznie wystawi fakturę korygującą oraz zwróci całość środków wpłaconych przez Zamawiającego (niepomniejszonych o prowizje operatora płatności) w taki sam sposób w jaki dokonana została płatność. Dopuszczalne jest poczynienie odmiennych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem co do przeznaczenia środków, takich jak: zamówienie innego Szkolenia online bądź produktu w sklepie prowadzonym przez Organizatora.

Poczynienie wyżej wymienionych ustaleń – innych niż zwrot całości wpłaconych środków – wymaga w każdym wypadku wyraźnie wyrażonej zgody obu stron. Zgoda może być wyrażona poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną z adresu e-mail, podanego w trakcie rejestracji.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

Uczestnik może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail podany w §1 Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§9 Płatność

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej, karty debetowej bądź PayPal, obsługę płatności przejmuje operator płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są w odpowiedni sposób szyfrowane przez operatora płatności.

W przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu, Zamówienie jest zrealizowane dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. W przypadku Szkoleń online w małych grupach, miejsce wybrane przez Zamawiającego jest rezerwowane na okres nieprzekraczający 3 (trzech) dni roboczych w celu umożliwienia dokonania płatności. W przypadku uchybienia temu terminowi, Zamówienie może być anulowane przez Organizatora.

§10 Szkolenia online w małych grupach – postanowienia szczególne

W przypadku Szkoleń online w małych grupach, Organizator jest uprawniony do odwołania Szkolenia najpóźniej na tydzień przed planowanym pierwszym terminem szkolenia, w szczególności wobec niezgłoszenia się wymaganej liczby uczestników szkolenia.

W przypadku zajścia przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak ciężka choroba przy gwarancji prowadzącego szkolenie, szkolenie może być odwołane również bez zachowania powyższego terminu. Uczestnikowi zostanie zaproponowany w takim przypadku nowy termin szkolenia bądź zwrot całości wpłaconych środków.

Gwarancja prowadzącego obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie zaznaczone w treści oferty.

W celu umożliwienia wzięcia udziału w Szkoleniu online w małych grupach, Uczestnik oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi, które pozwalają na:

  • wzięcie udziału w wydarzeniu za pośrednictwem platformy MS Teams,
  • instalacje środowiska Anaconda, w tym przede wszystkim Python w wersji przynajmniej 3.6.0 oraz Jupyter Notebook

§11 Zachowanie poufności

Uczestnik akceptuje, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na szkoleniu są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora oraz są objęte ochroną prawną. Uczestnik oświadcza, że nie będzie prezentowanych w trakcie Szkolenia online treści utrwalał ani rozpowszechniał. Dopuszczalne jest czynienie notatek na użytek własny.

Uczestnik zobowiązuje się, że wszelkie treści oraz materiały stanowiące elementy Szkolenia online bądź Szkolenia online w małych grupach będą wykorzystywane do własnego użytku Uczestnika w jego własnej działalności zawodowej, innej aniżeli działalność konkurencyjna wobec Organizatora – zatem nie do prezentowania innym osobom w ramach form aktywności takich jak szkolenia, publikacje, webinary z zakresu nabywania kompetencji TaxTech.

Uczestnik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

W razie stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza uprawnienia Organizatora do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§12 Reklamacje

Organizator zapewnia dostęp do Szkoleń online w stanie wolnym od wad oraz zgodnym z opisem zawartym na ogólnodostępnej stronie internetowej. W razie wadliwości towaru, Uczestnik może skorzystać z tytułu rękojmi za wady na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

W przypadku ujawnienia się wady Produktu, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą żądanie Uczestnika. Reklamację składa się bądź listownie na adres siedziby Organizatora bądź elektronicznie na adres mailowy podany w §1 niniejszego Regulaminu. Organizator ustosunkuje się do żądania w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w taki sposób, w jaki przesłano reklamację do Organizatora.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Organizator zaoferuje Uczestnikowi produkt wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Organizator zwróci równowartość ceny bądź jej część, odpowiednio do wartości wadliwie zrealizowanej usługi.

§ 13 Ochrona danych osobowych

Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Baza danych osobowych Uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te znajdują się na serwerach Microsoft w Republice Federalnej Niemiec, są chronione oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w zakresie niezbędnym do zapewnienia przestrzeni serwerowej oraz funkcjonowania systemu.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji szkolenia online oraz informowania o ofercie i nowościach przez Organizatora za pośrednictwem listy mailingowej. Uczestnik może w każdej chwili wypisać się z listy mailingowej poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wysyłanej wiadomości, a w przypadku przejściowych problemów technicznych – również poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy podany w §1 niniejszego regulaminu.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to może być zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy podany w §1 niniejszego regulaminu.

§ 14 Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż tworzenie oprogramowania stanowi proces wykonywany przez zespół specjalistów o różnorodnych kompetencjach – w szczególności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Organizator zastrzega, że metody poznane w trakcie kursów nie powinny być stosowane bezpośrednio do danych wrażliwych – w szczególności odnoszących się do sytuacji finansowej Uczestnika bądź osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

§ 15 Rozwiązywanie sporów

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Wybór prawa obcego nie pozbawia Zamawiającego będącego Konsumentem z jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Przed podejmowaniem jakichkolwiek formalnych kroków – proszę skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wspólnie znajdziemy wyjście satysfakcjonujące obie strony!

§ 16 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 roku oraz stanowi integralną część zawieranych umów o świadczenie usługi Szkolenia online.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do umów zawartych przed wejściem zmiany w życie.

Cieszy mnie Państwa zainteresowanie szkoleniami oraz życzę Państwu udanego rozwoju kompetencji!?

Propozycja formularza odstąpienia od umowy:

Dotyczy wyłącznie konsumentów chcących odstąpić od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym informuję że odstępuję od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zawartej w dniu …………………………………………

Imię i nazwisko:…………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………..

Adres e- mail:…………………………………………………………………….

                                                                                     ……………………………………………….

Podpis (dotyczy wyłącznie odstąpienia w formie pisemnej)

hentai bnha clipxhentai.com mother 3 hentai sissy scat hentai hentaijpg.com maika hentai hot vidya balan vegasmpegs.info xxx movies.in افلام سكس مدرب الكارتية porno-deutsche.com قصص سحاق مثيره carmina villaroel teleseryeme.com ang probinsyano october 4 2019 singerist pinoyteleseryerewind.org darna nov 30 2022 animal sex with girls indianblogtube.com xcxx sex shota henti hentaihd.org rifujin shoujo hindi sxey porndot.net desi indian sex mms indian girls undressing videos pornomania.info little x video xxx videoj pornozavr.net brazzer mom in control janine and lovi teleseryepisode.com latest news about vhong navarro telugu matrimony photos tubereserve.mobi xnxx/india www xxx local com pornia.info sex massage gurgaon سكس لوفي pornoarabsex.com الشرموطه